Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zip-fastener /'zip,fɑ:snə/  

  • danh từ
    khoá kéo (ở áo...)