Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    thích thú, say mê