Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zero-rated /ziərəʊ reitid/  

  • Tính từ
    không phải chịu thêm thuế giá trị gia tăng (hàng hóa, dịch vụ)