Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zero-hour /'ziərəʊ aʊə/  

  • Danh từ
    giờ [bắt đầu] tác chiến; giờ [bắt đầu] tấn công, giờ G