Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zero growth /ziərəʊ'grəʊθ/  

  • Danh từ
    sự không tăng [trưởng] chút nào cả
    dân số không tăng chút nào cả

    * Các từ tương tự:
    Zero growth proposal