Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zenithal /'zeniθəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) thiên đỉnh