Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (khẩu ngữ)
    [một cách] kỳ cục; [một cách] hài hước