Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Zambo) người lai da đen