Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    phẩm lục (coban oxyt, dùng làm chất màu)