Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

youthfulness /'ju:θfulnis/  

  • Danh từ
    tính chất trẻ; sự trẻ trung