Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

youthfully /'ju:θfuli/  

  • Phó từ
    [một cách] trẻ; [một cách] trẻ trung