Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

youth hostelling /'ju:θhɒstliŋ/  

  • Danh từ
    sự trọ ở nhà trọ thanh