Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

youth hostel /'ju:θhɒstl/  

  • Danh từ
    nhà trọ thanh niên (nhà trọ cho thanh niên, cho người đi chơi xa vào ngày nghỉ)

    * Các từ tương tự:
    youth hostelling