Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

youngster /'jʌŋstə[r]/  

  • Danh từ
    đứa trẻ; thanh niên
    bọn trẻ nhà bác (các cháu) ra sao?