Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

youngish /'jʌŋi∫/  

  • Tính từ
    khá trẻ
    a youngish President
    một vị Tổng thống khá trẻ