Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

you-all /'ju:ɔ:l/  

  • Đại từ
    các anh, các chị, các ông, các bà, các bạn…
    have you-all brought swim-suits?
    các bạn có mang quần áo bơi đấy không?