Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thông tục) viết tắt của you have