Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • viết tắt của you will