Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yokemate /'jouk,felou/  

  • Danh từ
    bạn nối khố
    vợ chồng