Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác yobbo /jɒ'bəʊ/) (tiếng lóng, cũ)
    người trẻ tuổi cục mịch hay gây gổ