Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yield stress /'ji:ld'stres/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) ứng suất đàn hồi