Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yield capacity /'ji:ldkə'pæsiti/  

  • Danh từ
    năng suất