Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

y-shaped /'waiʃeipt/  

  • Tính từ
    hình Y