Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (toán học) trục tung