Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wrongfulness /'rɔɳfulnis/  

  • Danh từ
    sự bất công, sự phi l