Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wrongfully /'rɒŋfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất công
    [một cách] bất hợp pháp