Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wrong-headedness /'rɔɳ'hedidnis/  

  • Danh từ
    tính ương ngạnh