Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wrong-foot /,rɒŋ'fʊt/  

  • Động từ
    (thể thao)
    thừa thế trái chân của đối phương mà đánh