Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

writing-paper /'raitiŋ,peipə[r]/  

  • Danh từ
    giấy viết thư