Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

writing-desk /'raitiŋ desk/  

  • Danh từ
    bàn viết