Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

write-up /'raitʌp/  

  • Danh từ
    bài tường thuật, bài phê bình
    vở kịch mới nhất của ông ta đã được một bài tường thuật trên báo địa phương ca ngợi