Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đồ vứt đi, đồ hư hại hoàn toàn (thường nói về xe cộ)
    after the accidentthe car was a complete write-off
    sau tai nạn chiếc xe trở thành đồ vứt đi