Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    việc bầu cho người không có tên trong danh sách bầu cử
    người ứng cử bổ sung