Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worthlessness /'wɜ:θlisnis/  

  • Danh từ
    sự vô giá trị; sự vô dụng
    sự không ra gì (người)