Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worthily /'wɜ:ðili/  

  • Phó từ
    [một cách] đáng, [một cách] xứng đáng
    [một cách] đáng trọng, [một cách] đáng coi trọng
    [một cách] thích hợp