Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ hiếm) xứng đáng; được tôn tọng
    quí; quí giá