Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worshipper /'wə:ʃipə/  

  • Danh từ
    (tôn giáo) người thờ cúng
    người tôn sùng, người sùng bái