Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tôn giáo) người thờ cúng
    người tôn sùng, người sùng bái