Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worrywart /'wʌriwɔ:t/  

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    người hay lo [chuyện] vặt