Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worm-wheel /'wə:mwi:l/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) bánh vít