Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worm-powder /'wə:m,paudə/  

  • Danh từ
    (y học) bột tẩy giun