Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giống con sâu; dạng giun
    khúm núm; bợ đỡ; xu nịnh