Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worm-hole /'wɜ:mhəʊl/  

  • Danh từ
    lỗ sâu (ở gỗ, trái cây…)