Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worm-gear /'wə:mgiə/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) truyền động trục vít
    bánh vít