Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worm-eaten /'wɜ:m,i:tn/  

  • Tính từ
    bị sâu đục