Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worm-cast /'wɜ:mkɑ:st/  

  • Danh từ
    đất giun đùn lên