Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worm's-eye view /'wə:mz'aivju:/  

  • danh từ-(đùa cợt) quay cảnh nhìn ở dưới lên