Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

worldly-minded /'wə:ldli'maindid/  

  • Tính từ
    thích những cái trần tục, thích vật chất ((như) worldly)