Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

workout /'wə:kaut/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao) buổi luyện tập