Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

working /'wɜ:kiŋ/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  lao động
  the working man
  dân lao động
  dân số lao động của đất nước đang cang ngày giảm bớt
  làm việc
  working hours
  giờ làm việc
  working clothes
  quần áo làm việc
  a 35-hours working week
  tuần làm việc 35 tiếng
  a working breakfast
  bữa ăn sáng có bàn công việc
  chạy, hoạt động
  a working model of stream engine
  một mô hình hoạt động máy hơi nước
  the government has a working majority
  chính phủ có một đa số đủ để hoạt động được
  tương đối được
  a working hypothesis
  một giả thuyết tương đối được
  she has a working knowledge of French
  cô ta có kiến thức tương đối về tiếng Pháp
  Danh từ
  [bộ phận] mỏ đang được khai thác, [bộ phận] mỏ đã được khai thác
  (số nhiều)
  workings of something
  cách hoạt động, cách vận hành
  cách hoạt động của trí óc con người
  thật không tài nào hiểu được cách vận hành của bộ máy quan liêu khổng lồ như thế

  * Các từ tương tự:
  working capital, Working capital ratio, working class, working day, working knowledge, working man, working order, working party, Working population